Jarosław Hebel
  Program opieki nad uczniem z cukrzycą typu I
 
PROGRAM
OPIEKI NAD UCZNIEM
Z CUKRZYCĄ TYPU 1.


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W GDYNI

Wprowadzenie

  Szkoła pełni nie tylko funkcje dydaktyczne, ale również wychowawcze i opiekuńcze. Dlatego zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice powinni w miarę możliwości starać się stworzyć warunki, by uczący się młody człowiek miał poczucie bezpieczeństwa, oparcia w osobach życzliwych i w podstawowym zakresie kompetentnych w sprawach ich zdrowia. 
  Program opieki nad uczniem z cukrzycą typu 1. ma pomóc w zrozumieniu potrzeb chorego oraz uzgodnić współpracę między rodzicami (opiekunami) a Szkołą, do której uczęszcza uczeń. Uczniowie chorzy na cukrzycę niekoniecznie muszą być traktowani w szkole tak, jak osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).  Wymagają po prostu jedynie większego zrozumienia dla ich potrzeb wynikających z choroby (np. możliwość spożywania posiłków podczas lekcji czy badania poziomu cukru, przyjmowania insuliny).
  Właściwa opieka w szkole nad uczniem z cukrzycą jest niezbędna nie tylko dla jego dobrego samopoczucia, ale też dla optymalnej pracy ucznia a przede wszystkim dla jego zdrowia. By osiągnąć właściwą kontrolę glikemii (poziomu cukru) obniżającą ryzyko rozwoju późniejszych powikłań cukrzycowych, chory musi często sprawdzać poziom glukozy, przestrzegać ograniczeń oraz przyjmować lekarstwa. Insulina jest zwykle przyjmowana w postaci wielokrotnych wstrzyknięć w ciągu dnia lub za pomocą pompy infuzyjnej.
  Kluczem do osiągnięcia właściwej kontroli glikemii jest zrozumienie wpływu aktywności fizycznej, odpowiedniej diety oraz podawania insuliny na poziom glukozy we krwi.
  Nastolatek chory na cukrzycę, jeśli jest dobrze leczony, może tak jak i jego zdrowi rówieśnicy prowadzić normalny tryb życia, brać udział w zajęciach szkolnych, lekcjach wychowania fizycznego i uprawiać sport. Leczenie chorego polega na wstrzykiwaniu insuliny nawet kilka razy dziennie, właściwym żywieniu oraz częstej kontroli stężenia glukozy we krwi. Uczeń może brać czynny udział w zajęciach sportowych, pracach społecznych lub wycieczkach klasowych. Trzeba go jednak do nich odpowiednio przygotować, a dzień wcześniej poinformować o planowanych zmianach w zajęciach oraz intensywności wysiłku fizycznego.
  Wielu ludzi nie posiada dostatecznej wiedzy na temat cukrzycy, jeśli dotychczas nie zetknęli się z tą chorobą. Rodzice dzieci z cukrzycą nie zawsze mają zaufanie, co do umiejętności nauczycieli w zakresie opieki nad uczniem z cukrzycą. W związku z tym nauczycielom, personelowi szkolnemu oraz tym wszystkim, którzy mają kontakt z dziećmi w szkole należy przekazać odpowiednią wiedzę na ten temat.
  Aktualne zalecenia oraz materiały edukacyjne dotyczące opieki nad uczniem z cukrzycą w szkole powinny być powszechnie dostępne.
  W załączeniu do tego programu umieszczam dodatkowo najważniejsze wiadomości o cukrzycy dla nauczycieli i wychowawców.


Program opieki nad uczniem
z cukrzycą

Indywidualny dla każdego dziecka program opieki powinien być stosowany przez rodziców, uczniów z cukrzycą oraz nauczycieli i personel szkolny.


Odpowiedzialność osób w zakresie ochrony zdrowia


A. Rodzic powinien zapewnić szkole:

• Pisemne zaświadczenie od lekarza prowadzącego z Poradni Diabetologicznej o terapii cukrzycy (metoda podawania insuliny, rodzaj i dawka insuliny, odżywianie – wymienniki pokarmowe w pożywieniu, współistniejące choroby).

• Informację na temat cukrzycy i związanych z nią obowiązków.

• Wszystkie materiały oraz wyposażenie niezbędne do prawidłowej opieki.

• Zaopatrzenie w środki do leczenia hipoglikemii (niedocukrzenia), w tym w źródło glukozy (np. sok owocowy, cukierek, kostki cukru) oraz zestaw ratujący z glukagonem.

• Numery telefonów alarmowych do rodziców, Poradni Diabetologicznej, w której dziecko się leczy, lekarza prowadzącego.

• Informacje na temat posiłków i przekąsek.

  Rodzic powinien ściśle współpracować ze Szkołą, by skoordynować jak najlepiej czas badania glikemii oraz spożywania posiłków. Jeżeli uczeń korzysta z obiadów szkolnych, to rodzic powinien dostarczyć do szkolnej stołówki tabelę wymienników węglowodanowych, wskazane może być też dostarczenie wagi dietetycznej.B. Szkoła powinna zapewnić:

• Szkolenie dla wszystkich osób nauczających lub opiekujących się uczniami, omawiające objawy i leczenie hipoglikemii (niedocukrzenia) oraz hiperglikemii (zbyt wysokiego stężenia glukozy we krwi), a także inne procedury postępowania w przypadkach nagłych. Wiedza nauczycieli na temat cukrzycy daje uczniowi choremu na cukrzycę oraz jego rodzicom większą szansę na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i rozumienia przez środowisko, w którym przebywają.

• Natychmiastowy dostęp przez przeszkoloną osobę do środków leczenia hipoglikemii (niedocukrzenia). Uczeń powinien pozostać pod kontrolą dopóki zostanie zastosowane odpowiednie leczenie.

• Szkolenie osób dorosłych (mających kontakt z uczniem chorym) z zakresu podawania i działania insuliny oraz korzystania z zestawu ratującego życie - glukagonu

• Odpowiednie miejsce w szkole do mierzenia glukozy we krwi oraz podawania insuliny.

• Współpracę z rodzicami i opiekunami dziecka w zakresie określenia posiłków i przekąsek, w tym zawartości pożywienia, ilości oraz czasu trwania posiłków. Należy z wyprzedzeniem zawiadamiać ucznia o spodziewanych zmianach w planie szkoły, wpływających na czas spożywania posiłków lub program ćwiczeń.

• Pozwolenie na spożywanie posiłków dodatkowych gdziekolwiek, jeśli jest to konieczne w celu zapobiegnięcia lub leczenia hipoglikemii (niedocukrzenia).

• Pozwolenie uczniom na kontakt z personelem medycznym na życzenie.

• Pozwolenie na nieobecność w szkole podczas badań kontrolnych w Poradni Diabetologicznej.

• Pozwolenie na korzystanie z toalety oraz umożliwienie dostępu do płynów (np.wody), jeśli jest to konieczne.

• Odpowiednie miejsce do przechowywania glukagonu i insuliny (gdy jest taka konieczność).

• Pewność, że przynajmniej jedna osoba dorosła będzie zdolna do wykonania powyższych procedur we właściwym czasie, kiedy uczeń jest w szkole, na wycieczce oraz podczas zajęć nadprogramowych organizowanych przez Szkołę.C. Czego oczekiwać od ucznia?

  Uczeń powinien być zdolny do podania sobie insuliny pod nadzorem oraz samodzielnie wykonać badanie poziomu glukozy we krwi w normalnych warunkach, kiedy nie znajduje się w stanie obniżonego poziomu glukozy.
  We wszystkich grupach wiekowych niektóre osoby z cukrzycą mogą potrzebować pomocy w zakresie wykonania badania poziomu glukozy we krwi, kiedy jest on niski. Ponadto, wiele osób wymaga przypomnienia o konieczności zjedzenia lub wypicia napoju w przypadku wystąpienia hipoglikemii. Osoby te nie powinny być pozostawiane bez opieki, dopóki poziom glukozy nie wróci do normy.

Zakończenie

  Dzięki temu programowi uczniowie z cukrzycą mogą w pełni uczestniczyć w życiu szkolnym. Wiedza na temat cukrzycy i zrozumienie potrzeb dziecka z cukrzycą daje choremu oraz jego rodzicom większą szansę na czucie się bezpiecznym, akceptowanym i rozumianym przez środowisko, w którym przebywają.
  Program opieki nad uczniem z cukrzycą typu 1. w szkole ma pomóc w stałej współpracy między rodzicami (opiekunami), uczniami a Szkołą.   
  Warunkiem dobrej współpracy jest atmosfera otwartości i życzliwości oraz wzajemne zrozumienie a jej celem dobro młodego człowieka, który będzie mógł w szkole dobrze się czuć i właściwie funkcjonować. 

                                                               Jarosław Hebel - nauczyciel ZSO Nr 5 w Gdyni
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzającytutaj! Copyright  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=